Wiskunderaad

De Wiskunderaad richt zich als commissie van PWN vooral op de externe betrekkingen en de strategische advisering rond nationale organisatie van de wiskunde.
De Wiskunderaad

  • bepleit het belang van de wiskunde voor kennis, cultuur en innovatie bij de nationale en Europese overheid en het bedrijfsleven; voor deze partijen zal de Wiskunderaad optreden als een aanspreekpunt naar de wiskundegemeenschap;
  • adviseert over strategische keuzes voor de wiskunde in Nederland;
  • ondersteunt PWN bij het opstellen van documenten die de Nederlandse wiskunde in staat stellen tijdig voor te sorteren op nieuwe sectorplannen en andere initiatieven waarmee de (financiële) positie van de Nederlandse wiskunde wordt versterkt;
  • onderneemt stappen die bijdragen aan een beter zichtbaarheid van de Nederlandse wiskunde bij relevante nationale en internationale organisaties (zoals het overleg van bèta-decanen, EMS, IMU en ICIAM).

In de afgelopen jaren was de Wiskunderaad actief betrokken bij de voorbereiding en vaststelling van het sectorplan Bèta – Techniek. Verder heeft de Wiskunderaad de monitoring verzorgd van de actiepunten uit het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde.

Samenstelling

  • Arjen Doelman (UL, voorzitter)
  • Monique Laurent (CWI en Tilburg University)
  • Remco van der Hofstad (TU/e)
  • Kees Vuik (TUDelft)
  • Petra de Bont (Secretaris)
  • Daan van de Weem (Secretaris)

Rond de leden van de Wiskunderaad staat een kring van ‘ambassadeurs van de wiskunde’ die enerzijds affiniteit hebben met de wiskunde en anderzijds ruime toegang hebben tot relevante externe partijen in politiek en bedrijfsleven. Deze leden worden ingezet in situaties waarin de belangen van de wiskunde binnen politiek of bedrijfsleven aan de orde zijn.

Publicaties over de wiskunde In Nederland:

AI and Mathematics pamflet: het belang van wiskunde voor het Nederlandse AI onderzoek.

Evaluatie Wiskundeclusters: De vier wiskundeclusters, DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR, zijn in opdracht van NWO geëvalueerd.

EU funding: opportunities for Dutch mathematicians.

Jaarverslag 2017 Wiskunderaad

Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde

Visiedocument 2025

Rapport Deloitte

Masterplan Toekomst Wiskunde

Masterplan Toekomst Wiskunde 2

Concentratie & Dynamiek: een strategie voor de wiskunde.

Nieuwe dimensies, ruimer bereik: Een nationale strategie voor wiskundeonderzoek en gerelateerde masteropleidingen.

Als u iets onder de aandacht van de Wiskunderaad wilt brengen, kunt u contact opnemen met de secretarissen Olivia Muthsam (o.muthsam@nwo.nl) en Petra de Bont (p.debont@nwo.nl).

Reacties zijn gesloten.