Wat vooraf ging

In oktober 2006 stelde het Landelijk Voorzittersoverleg Wiskunde, o.l.v. R. Tijdeman, een Commissie Structuur Belangenbehartiging Wiskunde in ten einde te komen tot een vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur van de wiskunde in Nederland. Achtergrond daarbij was het feit dat er diverse beroepsverenigingen en adviescommissies voor de wiskunde actief waren, zonder dat daarbij steeds duidelijk was waar de eindverantwoordelijkheden lagen. De slagvaardigheid was daarmee niet optimaal gediend. Ook naar buiten toe werkte deze situatie verwarrend.

De suggestie werd gedaan om een landelijk platform op te richten, dat alle zaken die voor de wiskunde van belang zijn op efficiënte wijze kan behartigen: een platform dat een centrale plaats in de Nederlandse wiskunde kan innemen, tot profij van alle Nederlandse wiskundigen, en dat bovendien dienstverlenend kan werken. De bestaande adviescommissies zouden op een natuurlijke wijze in een dergelijke nieuwe structuur dienen op te gaan. De noodzaak tot verdere stroomlijning van de bestuurlijke structuur van de wiskunde weerspiegelt zich in het feit dat in aangrenzende disciplines een bundeling van krachten reeds voorhanden is: de informatica heeft het IPN, de sterrenkunde het NCA en de scheikunde het Regieorgaan Chemie, die elk als een krachtige pleitbezorger voor hun discipline naar buiten treden. De natuurkunde is landelijk al even sterk georganiseerd.

Deze Commissie Structuur Belangenbehartiging Wiskunde bracht in januari 2008 een rapport uit, getiteld ‘Het Bureau Wiskunde’ geschreven door A. Sevenster, dat een eerste inventarisatie bevatte van de contouren van de beoogde reorganisatie. Dit rapport vormde de basis voor een landelijke consultatieronde in het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009, waarbij rectoren, dekanen, directeuren van instituten en onderzoekscholen, voorzitters van beroepsverenigingen en adviescommissies, KNAW, NWO en VSNU om commentaar en input werden gevraagd. Dit mondde op zijn beurt uit in een raamplan, de Blauwdruk PWN van de hand van H. Broer, F. den Hollander, M. Kollenveld, J.K. Lenstra en A. Schrijver (15 maart 2009), waarin een mogelijke structuur van PWN werd geschetst. Dit raamplan is vervolgens besproken tijdens de algemene ledenvergadering van het KWG op het Nederlands Mathematisch Congres in april 2009. In die vergadering werd een mandaat afgegeven aan een oprichtingsbestuur om PWN binnen een jaar in de steigers te zetten. Dit mandaat is vervolgens door het bestuur van de NVvW bekrachtigd.

In 2008 werd het Masterplan Toekomst Wiskunde gepresenteerd aan de ministeries van OCW en EZ, waarin de contouren zijn geschetst van het toekomstige wiskundeonderzoek en -onderwijs. Ook daarin werd gepleit voor de oprichting van het Platform Wiskunde Nederland. Het masterplanwas een direct uitvloeisel van de NWO-strategienota wiskunde, getiteld Concentratie en Dynamiek (22 mei 2008).

Achtergrondinformatie

download hier de NWO-strategienota wiskunde Concentratie en Dynamiek, 22 mei 2008 (1,5 mB)

download hier het Masterplan Toekomst Wiskunde, december 2008 (0,8 mB)

download hier de blueprint voor PWN, 15 maart 2009 (69 kB)

download hier het startdocument van het oprichtingsbestuur van PWN, 25 mei 2010 (75 kB)

Reacties zijn gesloten.