Publicaties

Artikel in Nieuw Archief: Steps towards openness and fairness in scientific publishing.

auteurs: Jop Briët, David Holmes, Ross J. Kang

zie: http://www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2022-23-1-053.pdf

Samenstelling

  • Jop Briët (CWI)  (voorzitter)
  • David Holmes (UL)
  • Danny Beckers (VU)
  • Ross Kang (UvA)
  • Wim Caspers (TUD & NVvW)
  • Michael Müger (RU)

Doelstelling

De commissie publicaties heeft als hoofddoelstelling het faciliteren van
publicaties in alle branches in de Nederlandse wiskunde. Een concrete
uitdaging die de commissie beoogt de adresseren is het overzichtelijk
maken van de gevolgen van de Open Access beweging voor wiskundig Nederland.

Activiteiten

De commissie onderzoekt door middel van gesprekken met redacties van
Nederlandse wiskunde publicaties en anderen welke problemen er spelen.
De commissie informeert wiskundig Nederland over ontwikkelingen omtrent publicaties.
De commissie adviseert redacties over nieuwe ontwikkelingen en
alternatieven met betrekking tot bijvoorbeeld Open Access en
digitalisering.

Context

Op het gebied van publicaties maakt de wetenschap interessante tijden
door. Wetenschappers en beleidsmakers zijn in opstand tegen een systeem
waarin grote uitgevers onredelijk veel winst boeken op de uitgave van
wetenschappelijke tijdschriften die grotendeels door wetenschappers zelf
gemanaged worden. De Open Access beweging heeft als doel hier
verandering in aan te brengen. De wiskunde staat aan het front van deze
beweging. Het doel is om wetenschappelijke bevindingen breed
toegankelijk maken zonder dure abonnementen of hoge publicatiekosten
voor auteurs zelf. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende
oplossingen. Zo zijn er nieuwe tijdschriften opgezet die volledig in
handen zijn van wetenschappers zelf; zoals Discrete Analysis (wiskunde),
ToC (informatica) en SciPost (natuurkunde). Het opstarten van dergelijke
tijdschriften kost wetenschappers tijd die niet aan onderzoek besteed
kan worden. Op beleidsmatig niveau is er het Plan S, waarin wordt
voorgesteld om in zeer korte tijd strenge regels in te voeren over hoe
met belastinggeld betaalde resultaten gepubliceerd mogen worden.

Parallel hieraan veranderd de manier waarop de typische lezer toegang
tot de inhoud verwacht. Jongere generaties zijn gewend dat informatie
direct, gratis en online beschikbaar is. Abonnementen op tijdschriften
en daarmee contributiegelden nemen af.

Het is makkelijker geworden om nieuwe tijdschriften op te richten. Dat
is goed voor de Open Access beweging. Maar het faciliteert ook het
bestaan en ontstaan van “roofbladen” waarin na betaling vrijwel alles
gepubliceerd wordt. Hierin publiceren kan schadelijk zijn voor de
reputatie van een onderzoeker. Beginnende wetenschappers moeten hier in
het bijzonder behoed worden.

Links naar publicaties 

Onderstaande lijst geeft de links van de publicaties (tijdschriften en uitgeverijen) die onder de aandacht van de commissie vallen.

Nieuw Archief voor Wiskunde, een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Het richt zich op een ieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezig houdt en stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.
Pythagoras, hét wiskundetijdschrift voor jongeren, eveneens een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.
Euclides, het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en tevens vakblad voor de wiskundeleraar.
Epsilon Uitgaven. Deze beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde. Ook verschijnen er delen van de Zebra-reeks, een serie bedoeld voor leerlingen op het VWO en algemeen belangstellenden.
Vierkant voor Wiskunde. Deze stichting organiseert ieder jaar wiskundige zomerkampen voor jongeren van 10 tot 18 jaar, maar geeft daarnaast wisschriften en doeboeken uit voor jongeren.
Indagationes Mathematicae. This is the quarterly journal for Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society. The journal aims at the publication of original mathematical research papers of high quality, preferably of interest to a large segment of the mathematics community.
Boekerij van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Het KWG beschikt volgens de Statuten over een “Boekerij” van boeken en tijdschriften. De boeken zijn bij de Centrale Bibliotheek van de UvA ondergebracht en worden daar beheerd. Herman te Riele schreef een artikel over de Boekerij in Nieuw Archief voor Wiskunde.

Mathematics: key enabling technology for scientific machine learning: een boekje over de rol van wiskunde voor dit belangrijke gebied van scientific machine learning.Het bevat een inleiding tot het vakgebied, daarnaast een beschrijving van het nationale initiatief ‘’AI and Mathematics’’ (AIM) en een tiental bijdragen van Nederlandse onderzoekers. Het boekje is HIER te downloaden.

Objective

The main objective of the publications committee is to facilitate publications in all branches of mathematics in the Netherlands. A concrete challenge that the committee aims to address is to provide an overview of the consequences of the Open Access movement for mathematicians in the Netherlands.

Activities

The committee investigates what problems (if any) are arising, through
discussions with editors of Dutch mathematics publications.
The committee informs mathematicians in the Netherlands about
developments regarding publications.
The committee advises editorial boards on new developments and
alternatives with regard to Open Access, digitization, etc.

Context

Science is going through interesting times in the field of publications.
Scientists and policy makers are rebelling against a system in which
large publishers make an unreasonable profit on the publication of
scientific journals that are largely managed by scientists themselves.
The Open Access movement aims to change this. Mathematics is at the
forefront of this movement, whose aim is to make scientific findings
widely accessible without expensive subscriptions or high publication
costs for authors themselves. Experiments are being conducted with
various models. For example, new journals have been set up entirely in
the hands of scientists themselves; such as Discrete Analysis
(mathematics), ToC (computer science) and SciPost (physics). At the
policy level, there is Plan S, which proposes to introduce strict rules
in a very short timespan about how results of research funded by
taxation may be published. The best solution is far from clear, however.

In parallel, the way the typical reader expects access to the content
has changed. Younger generations are used to information being available
immediately, free of charge and online. Subscriptions to magazines and
thus contribution fees are decreasing.

It has become easier to create new magazines. That is good for the Open
Access movement, but it also facilitates the existence and emergence of
“predatory magazines” in which almost everything is published after
payment. Publishing in such a magazine can damage the reputation of a
researcher. Novice scientists must be especially protected here.

Reacties zijn gesloten.