Onderwijs

De commissie houdt zich bezig met het reken- en wiskundeonderwijs van de basisschool tot en met de bachelor van het WO. Master- en promotieonderwijs valt onder de commissie onderzoek.

Als permanente curriculumcommissie hebben wij drie uitgangspunten:

  • Wij stellen de interactie tussen leerling en docent centraal.
  • Wij hechten in het onderwijs aan een evenwicht tussen de instrinsieke waarde van rekenen en wiskunde, de samenhang met andere vakken, en de rol van ons vak in de maatschappij.
  • Onderwijs is klein onderhoud. Grootschalige onderwijsvernieuwing volgen wij met veel aandacht en gepaste argwaan.

Samenstelling

Theo van den Bogaart (Hogeschool Utrecht)
Marjan Botke (Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam; Technische Universiteit Delft; voorzitter NVvW-werkgroep havo-vwo)
Wim Caspers (Technische Universiteit Delft; Lyceum Ypenburg, Den Haag; bestuurslid NVvW)
Paul Drijvers (Universiteit Utrecht)
Bas Edixhoven (Universiteit Leiden)
Jan Hontelez (Hogeschool van Amsterdam)
Ilona van Houwelingen (Lek en Linge, vestiging De Lingeborgh)
Greetje de Jong (Hogeland College, Warffum)
Jan Karel Lenstra (Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam), voorzitter
Heleen van der Ree (beleidsmedewerker NVvW), secretaris
Ebrina Smallegange (RSG Pantarijn, Kesteren; voorzitter NVvW)

Onze agenda is ontleend aan de acties uit het Deltaplan Wiskunde van 2015. Sinds 2017 houden we ons o.a. met de volgende onderwerpen bezig.

Het beroep van leraar

In de Wet Beroep Leraar zijn een aantal zaken rond het leraarschap vastgelegd. Een van de zaken uit deze wet was het lerarenregister. De rigide
opzet daarvan past naar de mening van de commissie niet bij hoe leraren
zich ontwikkelen en zou niet het beoogde resultaat hebben gehad. 
Wij zijn dan ook blij dat dit onderdeel uit de wet geschrapt wordt. Wij zien meer in een Lerarenplein, waarbij leraren zelf de regie hebben, zonder van bovenaf opgelegde eisen. Lees hier onze plannen voor het Lerarenplein.

Om handvatten te geven aan beleidsmakers, lerarenopleidingen en anderen hebben we in overleg met leraren, lerarenopleiders en wetenschappers een beroepsprofiel opgesteld, dat is hier te lezen.

Curriculum.nu

De commissie heeft in nauw overleg met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren het document geschreven dat als input dient voor het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde in het proces Curriculum.nu. In dit document wordt geschetst hoe de commissie de toekomst van het wiskundeonderwijs ziet.
Op persoonlijke titel hebben Paul Drijvers en Jan Karel Lenstra vanuit hun
rol als vakexpert bij het ontwikkelteam rekenen-wiskunde regelmatig
gereflecteerd op de tussenproducten van Curriculum.nu.
Lees hun reflecties hier.
In een later stadium heeft de commissie een specificatie geschreven van het hierboven genoemde visiedocument, waarbij de voorstellen voor de bovenbouw zijn aangescherpt en verduidelijkt. Deze voorstellen voor de bovenbouw zijn hier te lezen.

Om te onderzoeken hoe de plannen voor een nieuwe indeling van de wiskundevakken in bovenbouw havo en vwo aansluiten bij de wensen van vervolgopleidingen heeft de commissie een onderzoek uitgevoerd onder vervolgopleidingen in hbo en WO. Dit onderzoek is gedaan door gesprekken met 22 vervolgopleidingen. De resultaten van het onderzoek kun je hier lezen.

Vakvernieuwing vmbo

Het vak wiskunde op het vmbo is aan groot onderhoud toe. Dit blijkt uit een rapport van SLO uit 2018. Er is een vernieuwingstraject gestart, waarbij de commissie als klankbordgroep fungeert. 

Vertegenwoordiger PWN in bèta-lerarenkamer

In het kader van het Sectorplan Bèta en Techniek hebben de bètadecanen een bèta-lerarenkamer ingesteld. Het hoofddoel van de kamer is het vergroten van de instroom in de universitaire lerarenopleidingen. Voorzitter van de kamer is de Utrechtse bètadecaan Isabel Arends. PWN wordt vertegenwoordigd door Bas Edixhoven, hoogleraar in Leiden en lid van de PWN-commissie Onderwijs.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.