Rapport Deltaplan

Nederlandse wiskunde krijgt nieuwe impuls met Deltaplan

Op 21 maart 2016 ontving de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het ā€˜Deltaplan voor de Nederlandse Wiskundeā€™ uit handen van professor Jacob Fokkema, voorzitter van de Commissie Deltaplan Wiskunde.NL. Het plan biedt een geĆÆntegreerde aanpak voor onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding, en innovatie. NWO stelt voor 2016 twee miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Deltaplan. Bij de uitreiking kondigde de minister de installatie van de Wiskunderaad aan die het plan gaat implementeren. Ook zegde zij de steun toe voor de uitbouw van Mastermath.

Nederland Den Haag 20160321: Overhandiging Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde (foto Harmen de Jong).

Nederland Den Haag 20160321: Overhandiging Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde (foto Harmen de Jong).

Omvang wiskundestaf niet meer toereikend
Vanaf 2002 is het aantal wiskundestudenten in Nederland tot recordhoogte gegroeid. Dat heeft een keerzijde: de omvang van de wiskundestaf stagneert en het fundamentele wiskundeonderzoek raakt in de knel. Ook de bijdrage van de wiskunde aan de economische topsectoren en aan Europese programmaā€™s blijft achter. “We zijn heel blij met de aandacht voor ons vak. Maar al die studenten verdienen goed onderwijs en daar is het aantal docenten nu niet op afgestemd. Het water staat de docenten niet aan de lippen, maar is boven hun kruin uit gestegen, en daarmee komt het onderzoek in gevaarā€, aldus professor Jan Karel Lenstra, vicevoorzitter van de commissie.

Een geĆÆntegreerde aanpak om de wiskunde tot volle bloei te laten komen
Het Deltaplan doet een voorstel voor een integraal pakket aan maatregelen: profilering van het wiskundeonderzoek via vier wiskundeclusters, verdere samenwerking in het universitaire onderwijs, vernieuwing van de lerarenopleiding, aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde en voor een sterke organisatie van de discipline. Deze integrale aanpak, in de vorm van een ā€˜wiskundehuis’, zal de Nederlandse wiskunde helpen om vragen uit de recentelijk gepubliceerde Nationale Wetenschapsagenda aan te pakken. Met het Deltaplan zal wiskunde ook een stevigere rol spelen in de publiek-private samenwerking met onder andere het bedrijfsleven.

wiskundehuis

Nationale onderzoeksschool Mastermath
Twee belangrijke voorstellen in het Deltaplan zijn de uitbouw van de Nederlandse onderzoeksschool Mastermath en het verder consolideren van de vier bestaande wiskundeclusters. Door onderzoeksscholen Mastermath en WONDER samen te brengen, wordt onder de naam Mastermath ƩƩn nationale onderzoeksschool gecreƫerd. Deze verzorgt een breed onderwijsaanbod voor wiskunde masterstudenten en promovendi, alsmede cursussen op grensvlakken met andere disciplines en bijscholingscursussen voor leraren en onderzoekers in het bedrijfsleven. In het wiskundehuis wordt de stimulering en financiering van onderzoek bij de vier clusters neergelegd: DIAMANT (discrete wiskunde, algoritmiek, algebra en getaltheorie), GQT (meetkunde en mathematische fysica), NDNS+ (analyse, dynamische systemen en scientific computing) en STAR (stochastiek). Deze clusters dekken het grootste gedeelte van het wiskundeonderzoek in Nederland af.

Totstandkoming Deltaplan
Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) publiceerde in 2014 zijn visiedocument ‘Formulas for Insight and Innovation’. Het vandaag overhandigde Deltaplan, opgesteld op verzoek van NWO en PWN, biedt een vertaling van de aanbevelingen uit het Visiedocument in concrete acties. Het is gebaseerd op consultaties met wiskundigen, rectoren, decanen, industriĆ«le partners en gerelateerde partijen. “Het plan straalt de eenheid en kracht uit die van wezenlijk belang zijn voor verandering en daarmee ontwikkeling en vernieuwing. Het zal de wiskundigen in staat stellen een fundamenteel verschil te makenā€, aldus Jacob Fokkema.

voorkant_deltaplan-plaatje

Download hier het Deltaplan voor de Nederlandse WiskundeĀ (NWO/PWN, december 2015)

Download hier de samenvatting van het Deltaplan

Reacties zijn gesloten.