Commissies en dwarsverbanden

De commissies zullen in eerste instantie voortbouwen op een aantal belangrijke ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben gezien. Zo is het “Masterplan Toekomst Wiskunde” inmiddels wijdverbreid en ook bekend bij voor ons belangrijke organisaties (zoals OCW, ELI, NWO, KNAW en het rectorencollege), terwijl het KNAW rapport “Rekenonderwijs op de basisschool: analyse en sleutels tot verbetering” een hoog acceptatieniveau kent ondanks alle tegenstellingen die er de afgelopen jaren zijn geweest. Op Europees niveau is de afgelopen jaren veel bereikt op het uitermate belangrijke gebied “wiskunde en industrie”, waarbij het zogenaamde OECD-rapport en het recente rapport van de ESF-EMS op een zeer brede steun kunnen rekenen. Voor alle commissies geldt dan ook dat er reeds veel voorwerk heeft plaatsgevonden, en dit werk dient niet opnieuw te gebeuren. De commissievoorzitters, in nauwe samenwerking met bestuur en directeur, waken dan ook voor herhaling van zetten, en dragen zorg voor een implementatie van de bevindingen alsmede voor nieuwe ontwikkelingen.

Gedetailleerde plannen van de commissies zijn op de tabbladen van de commissies op deze website te vinden. Hier gaan we in op de algemene doelstellingen van deze commissies, de belangrijkste aandachtspunten voor het 2e jaar, en bezien tevens een aantal dwarsverbanden.

Onderwijs

Deze commissie heeft zich, ingegeven door de grootte van de commissie en de breedte van de taakstelling, gesplist in drie subcommissies welke zich richten op de volgende deelaspecten:

 • Realisatie van doorlopende, sectoroverstijgende leerlijnen wiskunde (verbrokkelde leerlijnen leiden tot onnodige deficiĂ«nties)
 • Ontwikkelen van nascholingstrajecten voor alle typen docenten rekenen en wiskunde (blijvende professionalisering maakt het beroep aantrekkelijker)
 • Advisering over bestaande curricula op een betekenisvolle wiskunde en rekenen (eigentijds onderwijs, ook in vergelijking met het buitenland)

De commissie ziet zich geconfronteerd met veel aandacht in de politiek en de media voor het wiskundeonderwijs, vooral ten aanzien van het 1e en 3e subthema. Zo heeft de huidige minister zich uitgesproken voor het verplicht stellen van wiskunde als eindexamenvak. De commissie blijft alert op deze ontwikkelingen, zal gevraagd en ongevraagd advies geven, onder andere middels publicaties in landelijke media en rechtstreekse contacten met het ministerie. Belangrijk in dit verband is het nemen van het voortouw in het opbouwen van adequate contacten met andere organisaties welke zich bewegen op het terrein van het wiskundeonderwijs teneinde ook hier uniformiteit te bereiken. Daarnaast is een duidelijk aandachtspunt voor het 2e jaar de aansluiting tussen VO en HO.

Onderzoek

Deze commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle Nederlandse universiteiten, heeft als doelstellingen:

 • Verhoging onderzoeksbudget voor de Nederlandse wiskunde, met name voortzetting van de vier wiskundeclusters (DIAMANT, GQT, NDNS+, STAR)
 • Streven naar grotere slaagkans en verfijning van het subsidiestelsel van NWO in Vrije Competitie en Vernieuwingsimpuls
 • Ontwikkelen van strategie en beleid rond het wiskunde onderzoek in Nederland, inclusief nieuwe onderzoeksprogramma’s
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van andere belang- hebbenden in het veld
 • Blijvende inzet voor financiering van de doelstellingen van het Masterplan Toekomst Wiskunde (2008)

In het recente rapport “Evaluation, conclusions and recommendations: Mathematics Clusters 2005-2010” worden de wiskundeclusters (DIAMANT, NDNS+, GQT, STAR) beoordeeld variërend van excellent tot exemplarisch. Voor NWO was dit aanleiding te besluiten tot voortzetting van de financiering van deze clusters, echter voor een beperktere periode (2 jaar) en met een kleiner budget. Dit laatste is mede veroorzaakt door de nieuwe plannen van het ministerie van ELI om onderzoek vooral plaats te laten vinden in het kader van de 10 “topsectoren”. Meer dan voorheen is het daarom zaak voor de commissie Onderzoek om adequaat in te spelen op deze ontwikkelingen, en dit zal dan ook het belangrijkste aandachtspunt zijn voor deze commissie. Hiertoe zullen ook nauwe contacten onderhouden worden met de commissie Innovatie.

In 2011 is ook de nieuwe landelijke onderzoeksschool WONDER gestart met haar activiteiten. Er zal een bestendige relatie tussen deze onderzoeksschool en de commissie Onderzoek worden aangegaan, teneinde de groei van WONDER te begeleiden.

Innovatie

In de politiek zien we momenteel een duidelijke verschuiving naar een sterkere focus van wetenschappelijk onderzoek op maatschappelijk relevante problemen. De commissie Innovatie is hiervoor goed geoutilleerd, met een mix van academische en industriële leden. De aandacht gaat vooral uit naar:

 • Innovatie in het bedrijfsleven helpen bevorderen, met speciale aandacht voor het MKB
 • Vragen rondom innovatie beantwoorden via het Transferpunt Wiskunde en Innovatie (TWI)
 • Bekendheid geven aan toepassingen van wiskunde middels speciale outreach activiteiten zoals themadagen, business cases en publicaties
 • Aansluiten bij grootschalige innovatieprogramma’s

Rode draad in deze thema’s is het duidelijk maken van de rol welke wiskunde kan vervullen in de praktijk en wat zij concreet kan bijdragen aan het algemene nut. We observeren een verdere groei van de eisen van de industrie, maatschappij en andere wetenschappelijke disciplines aan toepasbare wiskundige methoden. De door het ministerie van ELI gepresenteerde topsectoren zullen voor een groot deel de agenda van de commissie Innovatie dicteren in het 2e jaar, en hierbij zal tevens ondersteuning gegeven worden aan de commissie Onderzoek. Daarnaast zal het TWI verder worden uitgebouwd en een actieve rol gaan spelen.

Publicaties

De kleinste commissie, maar wel met een belangrijke missie: het bundelen van de bestaande activiteiten rond publicaties in wiskundig Nederland. Voornaamste aandachtspunten zijn:

 • Een efficiĂ«ntieslag maken met het uitgeven van tijdschriften die onder verantwoordelijkheid van KWG en NVvW vallen
 • Streven naar verdere professionalisering van de tijdschriften, inclusief het verhogen van de aantallen abonnees

Gedurende het 1e jaar is een analyse gemaakt van de verschillende publicaties, dit zal in het 2e jaar gebruikt worden om te komen tot meer structuur, een betere integratie en een strikter financieel beleid. Met name voor “Pythagoras” zullen belangrijke beslissingen genomen dienen te worden, teneinde dit jongerentijdschrift een bestendige en financieel gezonde toekomst te kunnen garanderen. Een van de mogelijkheden welke momenteel wordt bekeken is het onderbrengen van “Pythagoras” bij PWN, om zodoende een betere balans te krijgen tussen het tijdschrift met zowel KWG als NVvW. In deze nieuwe opzet kan de commissie Publicaties de rol spelen van redactieraad, welke momenteel ontbreekt.

Daarnaast zal gestreefd worden naar een meer structurele oplossing voor zowel de dienstverbanden als de fysieke locaties van de verschillende publicaties. In het verleden werden hiervoor vaak ad hoc constructies bedacht, welke echter door PWN in meer permanente oplossingen kunnen worden omgezet.

Publiciteit

Rondom het thema publiciteit zagen we waarschijnlijk de grootste versnippering van activiteiten in het verleden, ook al was dit deels debet aan de vele verschillende doelgroepen. De commissie richt zich op:

 • Structureren, coördineren en ondersteunen van publiciteit voor de wiskunde in brede zin: middelbare scholieren, het grote publiek, alsmede bedrijven en organisaties
 • Inventariseren van bestaande publicitaire activiteiten met betrekking tot de wiskunde in Nederland
 • Uitbouwen van goed lopende activiteiten, ontwikkelen van nieuwe initiatieven
 • Zorgdragen voor continuĂŻteit in de organisatie en de financiering van publiciteit
 • Publicitair ondersteunen van de andere commissies van PWN

De commissie heeft een breed scala van activiteiten gepland voor het 2e jaar. Er zal onder andere een overzicht worden gemaakt van bestaande initiatieven (is deels al in het 1e jaar aangemaakt), en een loket wiskunde worden ingericht voor het informeren van journalisten. De commissie streeft ernaar in het 2e jaar de “wiskunde blitz” te maken door het ontwikkelen van een grote landelijke activiteit met veel media-aandacht. Tevens zullen activiteiten ontplooid worden speciaal bedoeld voor middelbare scholieren betreffende toepassingen van wiskunde. Belangrijk aandachtspunt is ook uitbreiding van deze kleine commissie, teneinde alle geplande activiteiten adequaat op de rails te kunnen zetten.

Dwarsverbanden

De commissies zijn met grote zorg en breed samengesteld zodat “de achterban” goed wordt gerepresenteerd. Op deze manier zijn mogelijkheden geschapen om op vele fronten tegelijk slagvaardig te werk te gaan. Het verenigen van al deze aspecten binnen één enkele organisatie is uniek, en schept additionele mogelijkheden om tevens aan de vele dwarsverbanden te werken. De additionele mogelijkheden om dwarsverbanden tussen de onderwerpen/commissies aan te brengen, zijn als volgt ingevuld:

 • Publiciteit van de verschillende commissies
 • Samenwerking intensiveren tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke instellingen, ook op onderwijsgebied
 • Leerlingen al vroeg laten ervaren wat hen te wachten staat in een later beroep
 • Publicaties nadrukkelijk inzetten voor onderwijs, innovatie, publiciteit
 • Meer aandacht genereren voor didactiek van de wiskunde door samenwerking tussen de commissies Onderzoek en Onderwijs
 • Gezamenlijk optrekken van Onderzoek en Innovatie richting de topsectoren van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • De introductiebijeenkomst op 14 mei werd druk bezocht, de resultaten van de discussies zijn verwerkt in de plannen van de commissies

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.